Ochrana osobných údajov

Týmto oznámením o ochrane údajov Vás informujeme o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, a o Vašich právach podľa Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG). Za spracovanie údajov zodpovedá spoločnosť Schwartauer WERKE GmbH & Co. KGaA (ďalej len "my" alebo "nás").

I. Všeobecné informácie

1. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto informáciám, alebo ak nás chcete kontaktovať s cieľom uplatniť svoje práva, pošlite prosím svoju žiadosť na:

Schwartauer WERKE GmbH & Co. KGaA
Lübecker Strasse 49 - 55
23611 Bad Schwartau
Telefón: +49 (0) 451 204-0
Fax: +49 (0) 451 204-385

E-mail: corny@corny.sk

2. Právne základy

Pojem ""osobné údaje"" podľa zákona o ochrane osobných údajov označuje všetky informácie týkajúce sa konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov, najmä s GDPR a BDSG. Údaje spracúvame iba na základe zákonného povolenia. Osobné údaje spracúvame len s Vaším súhlasom (§ 15 ods. 3 TMG alebo čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR), k plneniu zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na Vašu žiadosť v rámci predzmluvných rokovaní (6 ods. 1 písm. b GDPR), aby sme splnili zákonnú povinnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR) alebo ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, ak Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujú ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

3. Uchovávanie údajov

Ak nie je v nasledujúcich informáciách uvedené inak, uchovávame údaje len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania alebo na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností. Tieto zákonné požiadavky na uchovávanie údajov môžu vyplývať najmä z obchodných alebo daňových právnych predpisov. Od konca kalendárneho roka, v ktorom boli údaje zhromaždené, budeme osobné údaje obsiahnuté v našich účtovných údajoch uchovávať po dobu desiatich rokov a osobné údaje v obchodných listoch a zmluvách budeme uchovávať po dobu šiestich rokov. Okrem toho budeme po dobu zákonných premlčacích lehôt ukladať údaje v súvislosti so súhlasmi vyžadujúcimi dôkazy, ako aj so sťažnosťami a nárokmi.

4. Kategórie príjemcov údajov

Na spracovanie Vašich údajov používame zmluvného spracovateľa. Medzi operácie spracovania vykonávané týmto spracovateľom patrí napríklad hosťovanie, údržba a podpora IT systémov, správa zákazníkov a objednávok, spracovanie objednávok, vedenie účtovníctva a fakturácie, marketingové opatrenia, alebo ničenie súborov a dátových nosičov. Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, úrad alebo orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene osoby zodpovednej za spracovanie údajov. Spracovatelia nepoužívajú údaje pre svoje vlastné účely, ale vykonávajú spracovanie údajov výhradne pre zodpovednú osobu a sú zmluvne povinní zaručiť primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

5. Prenos údajov do tretích krajín

Návšteva nášho webu môže predstavovať prenos určitých osobných údajov do tretích krajín, t.j. zemí, na ktoré sa GDPR nevzťahuje. K takémuto odovzdaniu dochádza prípustným spôsobom, ak Európska komisia zistí, že v takejto tretej krajine je vyžadovaná primeraná úroveň ochrany údajov. Ak takéto rozhodnutie o primeranosti nebude prijaté Európskou komisiou, budú osobné údaje odovzdané do tretej krajiny len v prípade, že existujú vhodné záruky v súlade s čl. 46 GDPR, alebo ak je splnená jedna z požiadaviek čl. 49 GDPR.

Pokiaľ nižšie nie je uvedené inak, používame štandardné zmluvné klauzuly EÚ ako vhodné záruky na prenos osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách: eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/.

Ak súhlasíme s odovzdaním osobných údajov do tretích krajín, prenos sa robí na právnom základe článku. 49 ods. 1 písm. a GDPR.

6. Spracovanie pri výkone Vašich práv v súlade s článkami 15 až 22 GDPR

Ak uplatňujete svoje práva podľa čl. 15 až 22 GDPR, spracúvame odovzdané osobné údaje za účelom implementácie týchto práv nami a aby sme o tom mohli poskytnúť dôkazy. Za účelom poskytovania informácií a ich prípravy budeme spracúvať iba údaje uložené na tento účel a na účely kontroly ochrany údajov a inak obmedzíme spracovanie v súlade s článkom 18 GDPR. 

Toto spracovanie vychádza z právneho základu článku. 6 ods. 1 písm. c GDPR v spojení s čl. 15 až 22 GDPR a § 34 ods. 2 BDSG.

7. Vaše práva

Ako subjekt údajov máte právo uplatniť svoje práva dotknutej osoby proti nám. Máte najmä nasledujúce práva: 

 • V súlade s čl. 15 GDPR a § 34 BDSG máte právo požadovať informácie o tom, či a ak áno, v akom rozsahu o Vás spracúvame osobné údaje.
 • Máte právo od nás žiadať opravu Vašich údajov v súlade s čl. 16 GDPR.
 • Máte právo požadovať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje v súlade s čl. 17 GDPR a § 35 BDSG.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v súlade s čl. 18 GDPR.
 • V súlade s čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať tieto údaje inej zodpovednej osobe.
 • Ak ste nám dali zvláštny súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR. Takéto zrušenie nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo až do odvolania na základe súhlasu. 
 • Ak ste toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému úradu v súlade s čl. 77 GDPR.

8. Právo namietať

V súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je založené na právnom základe článku. 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR, z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie. Pokiaľ o Vás spracúvame osobné údaje za účelom priamej reklamy, môžete proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku v súlade s čl. 21 ods. 2 a ods. 3 GDPR.

9. Poverenec pre ochranu údajov

Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na nasledujúcich kontaktoch: poverenec@corny.cz.

10. Kontakt na dozorný úrad

Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

II. Spracovanie údajov na našich webových stránkach

Keď používate web, zhromažďujeme informácie, ktoré sami poskytnete. Určité informácie o Vašom používaní webových stránok navyše automaticky zaznamenávame počas Vašej návštevy webových stránok. V zákone o ochrane údajov sa IP adresa všeobecne považuje za osobné údaje. Každému zariadeniu pripojenému k internetu je poskytovateľom internetu priradená adresa IP, aby mohla odosielať a prijímať dáta.

1. Spracovanie súborov protokolu servera

Ak je naša webová stránka používaná na informačné účely, všeobecné informácie, ktoré Váš prehliadač prenáša na náš server, sa spočiatku ukladajú automaticky (t.j. nie prostredníctvom registrácie). To zahŕňa v predvolenom nastavení: typ/verziu prehliadača, použitý operačný systém, prístup na stránku, predtým navštívenú stránku (URL referrer), IP adresu, dátum a čas, požiadavky servera a kód stavu HTTP. Spracovanie prebieha za účelom ochrany našich oprávnených záujmov a je založené na právnom základe článku. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Toto spracovanie slúži k technickej správe a bezpečnosti webových stránok. Uložené dáta budú vymazané po 7 dňoch, ak nie je na základe konkrétnych dôkazov oprávnené podozrenie na nezákonné použitie a z tohto dôvodu je potrebné ďalšie prešetrenie a spracovanie informácií. Na základe uložených informácií nie sme schopní Vás identifikovať ako subjekt údajov. Články 15 až 22 GDPR sa preto neuplatňujú v súlade s čl. 11 ods. 2 GDPR, ak neposkytnete ďalšie informácie, ktoré Vám umožnia identifikáciu na výkon Vašich práv stanovených v týchto článkoch.

2. Súbory cookie

Na našich webových stránkach používame súbory cookie a porovnateľné technológie (""súbory cookie""). Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá pri návšteve webových stránok. To identifikuje použitý prehliadač a webový server ho rozpozná. Máte plnú kontrolu nad používaním cookies prostredníctvom svojho prehliadača. Súbory cookie môžete kedykoľvek zmazať v nastavení zabezpečenia svojho prehliadača. Proti použitiu cookies môžete v zásade alebo v určitých prípadoch namietať prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača.

Používanie cookies je čiastočne technicky potrebné na prevádzku našej webovej stránky, a je preto povolené bez súhlasu používateľa. Súbory cookie používame aj na ponúkanie špeciálnych funkcií a obsahu, ako aj na analytické a marketingové účely. Patria sem aj súbory cookie od poskytovateľov tretích strán (takzvané súbory cookie tretej strany). Takéto technicky nadbytočné cookies používame len s vaším súhlasom v súlade s § 15 ods. 3 TMG alebo čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Informácie o účeloch, poskytovateľoch, použitých technológiách, uložených dátach a dobe ukladania jednotlivých cookies nájdete v nastavení nástroja pre správu súhlasu. Alternatívne môžete k nastaveniu pristupovať pomocou symbolu odtlačku prsta, ktorý nájdete v zápätí nášho webu.

3. Nástroj pre správu súhlasu

Nástroj pre správu súhlasu ""Usercentrics"" od Usercentrics GmbH (Nemecko) umožňuje užívateľom našich webových stránok udeliť súhlas s určitými procesmi spracovania údajov, odvolať udelený súhlas alebo namietať proti spracovaniu údajov. Nástroj pre správu súhlasu nám tiež pomáha poskytovať dôkazy o vašich vyhláseniach. Za týmto účelom sú pre Vaše vyhlásenia spracúvané dáta protokolu. Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné, aby bolo možné preukázať, že bol udelený súhlas. Právnym základom je článok. 6 ods. 1 písm. c GDPR v spojení s čl. 7 ods. 1 GDPR. Ďalšie informácie nájdete v nastavení nástroja pre správu súhlasu.

4. Možnosti kontaktu a otázky

Naše webové stránky obsahujú kontaktné formuláre, ktoré môžete použiť na zasielanie správ adresovaným nám. Prenos Vašich dát je šifrovaný. Na spracovanie vašej požiadavky sú potrebné všetky dátové polia označené ako povinné. Pokiaľ ich neposkytnete, znamená to, že nemôžeme spracovať Vašu požiadavku. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné, prípadne nám môžete poslať správu prostredníctvom kontaktného e-mailu. Údaje spracúvame na účely odpovede na Vašu požiadavku. Ak je Vaša žiadosť zameraná na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s nami, je právnym základom pre spracovanie údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V opačnom prípade spracúvame údaje na základe nášho oprávneného záujmu o kontakt s dotazujícími sa osobami.

5. Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited (Google Ireland/EÚ).

Google Analytics je služba webovej analýzy, pomocou ktorej môžeme zhromažďovať a analyzovať údaje o správaní návštevníkov našich webových stránok. Za týmto účelom používa Google Analytics súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania našich webových stránok. Osobné údaje sú spracúvané vo forme online identifikátorov (vrátane identifikátorov cookies), IP adries, identifikátorov zariadení a informácií o interakcii s našou webovou stránkou.  

Niektoré z týchto dát sú informácie uložené v zariadení, ktoré používate. Použité súbory cookie sa navyše používajú na ukladanie ďalších informácií o zariadení, ktoré používate. K takémuto ukladaniu informácií prostredníctvom Google Analytics alebo prístupu k informáciám, ktoré sú už uložené vo Vašom zariadení, dochádza iba s Vaším súhlasom.  

Google Ireland bude spracúvať údaje zhromaždené týmto spôsobom pod naším menom za účelom vyhodnotenia používania našich webových stránok užívateľmi, zostavovania správ o aktivitách na našich webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok a internetu. Zo spracovaných dát je pritom možné vytvoriť pseudoanonymné užívateľské profily. 

Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služby Google Analytics v našom mene možno prenášať do akejkoľvek krajiny, v ktorej prevádzkuje zariadenia spoločnosť Google Ireland alebo jej čiastkoví spracovatelia. Právny základ pre tento prenos tvorí štandardné zmluvné doložky o prenose osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR. 

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že IP adresa používateľa je skrátená spoločnosťou Google Ireland v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. IP adresa prenášaná prehliadačom užívateľa nie je zlúčená s inými údajmi.

6. Google Marketing Services

Používame Google Tag Manager od spoločnosti Google Ireland Limited (Írsko/EÚ). Google Tag Manager sa používa na spravovanie kódov (tagov) našich webových stránok prostredníctvom rozhrania. Google Tag Manager je doména bez súborov cookie, ktorá nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iba ďalšie kódy (tagy), ktoré naopak môžu zbierať údaje, bez ktorých by k týmto údajom pristupovali samy. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostane to v platnosti pre všetky sledovacie kódy (tagy) implementované pomocou Google Tag Manager.

Používame marketingovú službu Konverzia Google Ads od spoločnosti Google Ireland Limited (Írsko/EÚ). Vďaka Google Ads môžeme umiestňovať reklamy, ktoré sú relevantné pre používateľov v reklamnej sieti Google (napr. vo výsledkoch vyhľadávania alebo na iných weboch), vylepšovať prehľady o výkone kampane a zabraňovať tomu, aby sa užívateľovi zobrazovali reklamy viackrát. Každý zákazník Ads nastaví iný konverzný cookie. Tieto súbory cookie preto nemožno sledovať na weboch rôznych zákazníkov služby Ads. ID cookie sa používa k záznamu toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači. To môže zabrániť opakovanému zobrazeniu rovnakej kampane. Okrem toho možno takzvané konverzie zaznamenávať pomocou ID súborov cookie.

Používanie marketingových služieb Google prebieha len s vaším súhlasom v súlade s § 15 ods. 3 TMG alebo čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom našej správy súhlasu. 

V prípade služieb Google nemožno vylúčiť prenos dát do spoločnosti Google Inc. v USA. Vezmite prosím na vedomie informácie v časti ""Prenos dát do tretích krajín"". Užívatelia môžu nájsť ďalšie informácie o ochrane údajov na Googli v informáciách o ochrane údajov od Google: https://www.google.com/policies/privacy.

7. Facebook pixel

Na našich webových stránkach používame Facebook pixel, obchodný nástroj Facebooku od spoločnosti Facebook Ireland Limited (Írsko, EÚ). Informácie o kontaktných údajoch spoločnosti Facebook Ireland a kontaktné údaje povereníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook pixel je výňatok z kódu JavaScript, ktorý nám umožňuje sledovať aktivity návštevníkov na našom webe. Toto monitorovanie sa nazýva sledovanie konverzií. Za týmto účelom Facebook pixel zhromažďuje a spracúva nasledujúce informácie (tzv. dáta udalostí):

 • informácie o akciách a aktivitách návštevníkov našich webových stránok, ako je vyhľadávanie a prezeranie produktu alebo nákup produktu;
 • špecifické informácie o pixeloch, ako je ID pixelu a cookie Facebooku;
 • informácie o tlačidlách, na ktoré klikli návštevníci webových stránok;
 • informácie obsiahnuté v hlavičke HTTP, ako sú IP adresy, informácie o webovom prehliadači, umiestnenie stránky a referrer;
 • a informácie o stave deaktivácie/obmedzenia sledovania reklamy.

Tieto dáta udalosti sú z časti informácie, ktoré sú uložené v zariadení, ktoré používate. Okrem toho Facebook pixel používa súbory cookie, ktoré ukladajú informácie o zariadení, ktoré používate. Ukladanie informácií službou Facebook pixel alebo prístup k informáciám, ktoré sú už uložené vo Vašom zariadení, prebieha len s Vaším súhlasom.  

Sledované konverzie sa zobrazujú na riadiacom paneli nášho správcu reklám na Facebooku a Facebook Analytics. Sledované konverzie tam môžeme použiť na meranie efektivity našich reklám, na nastavenie vlastného publika pre zacielenie reklám, k dynamickým reklamným kampaniam a k analýze účinnosti konverzných ciest na našom webe. Funkcie, ktoré používame prostredníctvom Facebook pixel, sú podrobnejšie opísané nižšie.  

Spracovanie údajov o udalostiach pre reklamné účely

Údaje o udalostiach zhromaždené prostredníctvom Facebook pixel sa používajú na zacielenie našich reklám a k zlepšeniu poskytovania reklám, na personalizáciu funkcií a obsahu a na zlepšenie a zabezpečenie produktov Facebooku.

Za týmto účelom sa údaje o udalostiach zhromažďujú na našom webe pomocou Facebook pixel a prenášajú sa spoločnosti Facebook Ireland. K tomu dochádza iba ak ste vopred udelili súhlas. Právnym základom pre zber a prenos osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom našej správy súhlasu.

Tento zber a prenos údajov o udalostiach vykonávame my a spoločnosť Facebook Ireland ako spoločne zodpovední. So spoločnosťou Facebook Ireland sme uzavreli dohodu o spracovaní spoločnými správcami, v ktorej je určené rozdelenie povinností v oblasti ochrany údajov medzi nami a spoločnosťou Facebook Ireland. V tejto dohode sme sa so spoločnosťou Facebook Ireland okrem iného dohodli:

 • že sme zodpovední za to, aby sme Vám poskytli všetky informácie v súlade s čl. 13, 14 GDPR o spoločnom spracovaní osobných údajov;
 • že spoločnosť Facebook Ireland je zodpovedná za umožnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 20 GDPR, pokiaľ ide o osobné údaje uložené spoločnosťou Facebook Ireland po spoločnom spracovaní.

Dohodu medzi nami a spoločnosťou Facebook Ireland získate na https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  

Za následné spracovanie prenesených údajov o udalostiach nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Facebook Ireland. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook Ireland spracúva osobné údaje, vrátane právneho základu, na ktorom sa spoločnosť Facebook Ireland spočíva, a ako môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Facebook Ireland, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland na adrese https: //www.facebook. com / about / privacy.    

Spracovanie údajov o udalostiach na účely analýzy

Spoločnosť Facebook Ireland sme taktiež poverili aby pripravovala správy o vplyve našich reklamných kampaní a ďalšieho online obsahu na základe údajov o udalostiach zhromaždených prostredníctvom Facebook pixel (správy o kampaniach), ako aj analýzy a poznatky o užívateľoch a ich používaní našich webových stránok a produktov. Za týmto účelom odovzdávame osobné údaje obsiahnuté v dátach udalosti spoločnosti Facebook Ireland. Prenesené osobné údaje spracúva spoločnosť Facebook Ireland ako náš spracovateľ, aby nám poskytla správy a analýzy kampaní.

Spracovanie osobných údajov na účely prípravy analýz a správ o kampani prebieha iba ak ste na to vopred udelili súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je teda čl. 6 ods.1 písm. a GDPR.

V tomto prípade nemožno vylúčiť prenos dát do spoločnosti Facebook Inc. v USA. Právny základ pre tento prenos tvorí štandardné zmluvné ustanovenie o prenose osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách. Vezmite prosím na vedomie informácie v časti ""Prenos dát do tretích krajín"".

8. Mapy Google

Na našich webových stránkach používame Mapy Google od spoločnosti Google Ireland Limited (Írsko/EÚ) pre zobrazovanie máp a pre virtuálne prehliadky. Pre takúto integráciu je technicky nutné spracovať Vašu IP adresu, aby mohol byť obsah odoslaný do Vášho prehliadača. Vaša IP adresa bude preto odovzdaná spoločnosti Google a Google môže nastaviť svoje vlastné súbory cookie.

Ďalšie informácie o týchto činnostiach spracovania, použitých technológiách, uložených dátach a dobe skladovania nájdete v nastavení nášho nástroja pre správu súhlasu. Mapy Google je možné používať iba s Vaším súhlasom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

V prípade služieb Google nemožno vylúčiť prenos dát do spoločnosti Google Inc. v USA. Upozorňujeme tiež na informácie v časti ""Prenos dát do tretích krajín"". Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

 

III. Spracovanie údajov na našich stránkach sociálnych médií 

Sme zastúpení na niekoľkých platformách sociálnych médií. Radi by sme Vám ponúkli ďalšie možnosti pre získanie a výmenu informácií o našej spoločnosti.  
Ak navštívite alebo komunikujete s profilom na platforme sociálnych médií, môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané. Informácie spojené s použitým profilom na sociálnych sieťach tiež predstavujú osobné údaje. Patria sem aj správy a vyhlásenia urobené prostredníctvom profilu. Okrem toho sa počas Vašej návštevy profilu na sociálnych sietí často automaticky zhromažďujú určité informácie, ktoré môžu tiež predstavovať osobné údaje.  

Naša spoločnosť má firemné stránky na nasledujúcich platformách sociálnych sietí: 

1. Navštívte stránku sociálnych sietí

a) Facebook a Instagram stránky

Pri návšteve našej stránky na Facebooku alebo Instagrame, prostredníctvom ktorej prezentujeme našu spoločnosť alebo jednotlivé produkty z nášho sortimentu, sú spracúvané určité informácie o Vás. Za toto spracovanie osobných údajov zodpovedá výhradne spoločnosť Facebook Ireland Ltd (Írsko/EÚ – ""Facebook""). Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov Facebookom nájdete na www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook ponúka možnosť namietať proti určitému spracovaniu údajov. Relevantné informácie a možnosti odhlásenia nájdete na https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook nám poskytuje štatistiky a postrehy pre naše stránky na Facebooku a Instagrame v anonymnej podobe, prostredníctvom ktorých získavame informácie o typoch akcií, ktoré ľudia na našej stránke vykonávajú (tzv. ""Prehľad stránok""). Tieto štatistiky stránok sú vytvárané na základe určitých informácií o ľuďoch, ktorí navštívili náš web. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame my a Facebook ako spoloční správcovia . Spracovanie slúži nášmu oprávnenému záujmu na hodnotenie typov akcií vykonávaných na našom webe a na základe týchto poznatkov vylepšuje náš web. Právnym základom pre toto spracovanie je článok. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Informácie získané prostredníctvom prehľadov stránok nemôžeme priradiť k jednotlivým profilom Facebooku, ktoré interagujú s našou stránkou na Facebooku. S Facebookom sme uzavreli dohodu o spracovaní spoločnými správcami, v ktorej je stanovené rozdelenie povinností v oblasti ochrany údajov medzi nami a Facebookom. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov pre vytváranie prehľadov o stránkach a o dohode uzavretej medzi nami a Facebookom nájdete na www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. V súvislosti s týmto spracovaním údajov máte možnosť uplatniť svoje práva dotknutej osoby (pozri ""Vaše práva"") voči Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Vezmite prosím na vedomie, že podľa predpisov o ochrane údajov Facebooku sú údaje o užívateľovi spracúvané aj v USA alebo iných tretích krajinách. Facebook prenáša používateľské dáta iba do krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti v súlade s čl. 45 GDPR alebo na základe vhodných záruk podľa čl. 46 GDPR.

b) YouTube

Za spracovanie osobných údajov pri návšteve nášho kanála YouTube zodpovedá výhradne spoločnosť Google Ireland Limited (Írsko/EÚ). Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou YouTube alebo Google Ireland Limited nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy.

2. Komentáre a priame správy

Spracúvame tiež informácie, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom nášho firemného profilu na príslušnej platforme sociálnych médií. Takýmito informáciami môžu byť použité užívateľské meno, kontaktné údaje alebo správa pre nás. Za toto spracovanie nesieme výhradnú zodpovednosť. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu o kontakt s dotazujícími sa osobami. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok. 6 ods.1 písm. f GDPR. K ďalšiemu spracovaniu údajov môže dôjsť, ak ste na to dali súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR), alebo ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. C GDPR).

Ak ste nám poskytli informácie o účasti v súťaži, budeme ich spracúvať iba preto, aby sme Vám mohli v prípade potreby zaslať výhernú cenu. Po doručení výhernej ceny alebo v prípade, že ste nevyhrali, údaje zmažeme. Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods.1 písm. b GDPR.

 

IV. Ďalšie spracovanie údajov

1. Kontaktujte nás e-mailom

Ak nám pošlete správu prostredníctvom poskytnutého kontaktného e-mailu, spracúvame prenášané údaje za účelom zodpovedania Vašej požiadavky. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu o kontakt s dotazujícími sa osobami. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl.6 odst.1 písm. f GDPR.

2. Údaje o zákazníkoch

Ak prídete do kontaktu s našou spoločnosťou ako zákazník alebo zainteresovaná strana, spracúvame Vaše údaje za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu. To pravidelne zahŕňa spracovanie osobných, zmluvných a platobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, ako aj kontaktných a komunikačných údajov našich kontaktných osôb pre komerčných zákazníkov a obchodných partnerov. Právnym základom pre toto spracovanie je článok. 6 ods.1 písm. b GDPR. Spracúvame tiež údaje o zákazníkoch a prospektoch na účely hodnotenia a marketingu. Toto spracovanie prebieha na právnom základe článku. 6 ods. 1 písm. f GDPR a slúži nášmu záujmu ďalej rozvíjať našu ponuku a informovať Vás konkrétne o našich ponukách. K ďalšiemu spracovaniu údajov môže dôjsť, ak ste na to dali súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR), alebo ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. C GDPR).

3. Súťaže

Ak sa zúčastníte súťaže, spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme súťaž mohli vykonať a vyhodnotiť. To zahŕňa najmä výber víťazov, oznámenie o výhre a dodanie cien. V prípade, že dodanie alebo poskytnutie určitých cien prebehne prostredníctvom inej spoločnosti (napr. prostredníctvom dcérskej spoločnosti alebo iného partnera pre spoluprácu), poskytneme údaje výhercu tejto spoločnosti v požadovanom rozsahu. Po skončení súťaže údaje zmažeme ak neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie, ktoré by bránili okamžitému zmazaniu. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods.1 písm. b GDPR.